KALAPÜÜK

KUUSALU KÜLADE KÜMNEVÕISTLUS 2012

ÕNGITSEMISE VÕISTLUSTE JUHEND

 

1.       Üldine

1.1.     Selgitada Kuusalu Külade Kümnevõistluse 2012 (edaspidi KKV12) parimad õngitsejad.

1.2.     Populariseerida kalasporti.

1.3.     Võistlused korraldab Kuusalu Matkaselts kooskõlas Eestis kehtivate õngitsemise võistlusmäärustega.

1.4.     Võitlust juhib Kuusalu Matkaseltsi poolt määratud peakohtunik, kes lahendab ka kohapeal protestid ja võitluste käigus tekkinud küsimused.

 

2.       Osavõtjad

2.1.     Osa võib võtta igast KKV12 osalevast võistkonnast üks esindaja, kes on võistkonna koosseisus võistkonna esindaja poolt eelnevalt registreeritud (vt üldjuhendit!)

 

3.       Võistluspaik ja aeg

3.1.     Võistlused toimuvad 19. augustil 2012 Paukjärve ääres (endise NMKÜ laagri poolselt kaldalt).

 

4.       Võistluste ajakava

17.30 – 17.45                      kogunemine, registreerimine, loosimine;

17.45 – 18.00                      minek sektoritesse, ettevalmistus, söötmine;

18.00 – 20.30                      võistluspüük;

20.30 – 21.00                      kaalumine, kokkuvõtete tegemine.

 

5.       Registreerimine

5.1.     Eelregistreerimine (ainult võistkonna koosseisus vastavalt üldjuhendile) ja info telefonil 56 474 484 (Anu Kirsman) või elektronpostiaadressil matkaselts@matkaselts.ee või www.matkaselts.ee

 

6.       Võistluste korraldamine

6.1.    Võistluspaik

6.1.1.  Veekogu kallas peab võistlejale võimaldama püügikohale asumise raskusteta ja või­ma­likult võrdsetel tingimustel

6.1.2.  Võistlustel jagatakse püügiala püügikohtadeks (sektoriteks) vastavalt võistlejate ar­vule.

6.1.3.  Püügiala jaotatakse vähemalt 3 meetri pikkusteks püügikohtadeks (peakohtuniku otsusega võib püügiala pikkust vähendada).

6.1.4.  Kõrvaliste isikute viibimine püügialal on keelatud

6.1.5.  Võistleja ei või lahkuda oma püügialast võistluse ajal ilma peakohtuniku loata.

6.2.    Loosimine

6.2.1.  Võistleja või võistkonnad peavad ennast registreerima enne juhendis märgitud aja lõppu.

6.2.2.  Hilinejaid võistlusele ei lubata.

6.2.3.  Registreerunud võistlejale antakse võistlejakaart, kuhu hiljem märgitakse võistleja loosinumber.

6.3.    Püügivahendid

6.3.1.  Püügivahendina on lubatud kasutada õngeritv pikkusega kuni 13 meetrit, vastava pikkusega tamiil, üks ujuk, raskused ja üks üheharuline konks.

6.3.2.  Raskus(ed) ei tohi ületada ujuki kandevõimet. Põhjas võib olla 10% raskusest, kuid nii, et ujuk vabaks lastes liiguks voolu või tuule suunas.

6.3.3.  Rulliõngega püük on lubatud, samuti libiseva ujuki kasutamine.

6.3.4.  Ujuk ei tohi väljuda voolu või tuule mõjutatult võistleja püügialast.

6.3.5.  Abivahenditena on lubatud kasutada sumpa, kahva, kada, platvormi, istet, ridvatuge, rullikuid, söödakarpe ja ämbrid.

6.3.6.  Õngesöötadeks võib tarvitada usse, tõuke ja teisi looduslikke söötasid, välja arvatud elus- ja surnud kala või kalatükke. Keelatud on kunstsöödad ja mehaanilised söödad.

6.3.7.  Peibutussöödad on lubatud tingimusel, et niisutatud peibutussööda kogus ei ületa sõelutult 17 litrit, kaasa arvatud ballastained. Peibutussööta ei tohi mahu vähendamiseks kokku suruda.

6.4.    Võistluste läbiviimine

6.4.1.  Võistluste kestvus on 150 minutit.

6.4.2.  Võistlust juhib kohtunik vastavate signaalidega:

o    Esimene signaal lubab asuda võistluskohtadele ja alustada ettevalmistusega,

o    teine signaal on 5 minutit enne võistluse algust ja lubab alustada peibutussöötmist,

o    kolmas signaal tähistab võistluse algust,

o    neljas signaal on 5 minutit enne võistluse lõppu ja

o    viies on lõpusignaal.

6.4.3.  Ettevalmistuseks ettenähtud ajal on lubatud püügiala loodimine, peibutussöötade segamine, püügivarustuse monteerimine, platvormi või istme paigaldamine nii, et selle tagumised jalad oleksid kuival.

6.4.4.  Võistleja ei tohi olla jalgupidi vees.

6.4.5.  Kala konksu otsast nn. raputamine on keelatud.

6.4.6.  Väsitatav kala ei või väljuda võistleja püügialast.

6.4.7.  Kahva võib kasutada ainult kala veest väljavõtmisel, mis peab toimuma oma püügiala piires ilma kõrvalise abita. Lõpusignaali kõlades peab püütud kala olema veepinnast kõrgemal.

6.4.8.  Võistluse võib katkestada looduslike tingimuste muutudes (n. torm, äike) peakohtuniku otsusega.

6.4.9.  Märku antakse vastava signaaliga. Sel ajal ei tohi õngitseda ega kalu peibutada. Viis mi­nutit enne võistluse jätkamist antakse signaal, teine signaal lubab võistlust jätkata.

6.5.    Kalade kaalumine

6.5.1.  Püütud kalad peavad püsima elus kuni kaalumiseni, kui mõni kala saab konksu otsast ära võttes vigastada ja hukkub, tuleb sellest informeerida kohtunikku.

6.5.2.  Peale lõpusignaali jäävad võistlejad oma kohtadele ja ootavad kaalukohtunikku.

6.5.3.  Peale kaalumist peab kaalutud kalad tagasi sumpa (ämbrisse vm) laskma ja nad võib vabastada peale kohtuniku vastavat märguannet.

6.5.4.  Kalade kaal märgitakse võistlejakaardile, kusjuures iga püütud kala kaalutakse ja märgitakse kaardile eraldi.

 

7.       Tulemuste tühistamine ja karistused

Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:

7.1.     kalakaitse eeskirjade ja spordieetika rikkumisel;

7.2.     võistlusmääruse rikkumise juhtudel;

7.3.     kui võistleja väljus talle loosiga määratud püügilõigu piiridest ilma kohtuniku loata

7.4.     kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala;

7.5.     kui võistlejale tehti sama võistluse ajal teine märkus.

 

8.       Võitjate selgitamine

Individuaalne paremusjärjestuse määratakse punktisumma alusel, kusjuures

8.1.     iga püütud kala annab 1 punkti ning

8.2.     iga püütud kalade kaalu 10 grammi annab 1 lisapunkti.

8.3.     Võrdse punktisumma puhul osutub võitjaks võistleja, kes püüdis suurema massiga kala.

 

9.       Protestid

9.1.     Kõik kaebused tuleb esitada peakohtunikule kas suuliselt või kirjalikult hiljemalt 30 minutit peale võistluse lõppu.

9.2.     Protestid lahendab peakohtunik vahetult peale võistluse lõppu ning teavitab otsusest protesti esitanud võistlejat vahetult peale otsuse langetamist.

9.3.     Peakohtuniku otsusele võib esitada protesti KKV12 kohtunike kolleegiumile.

Comments